PRODUKTY I USŁUGI BUDOWLANE - GIEŁDA

REGULAMIN

Regulamin Portalu Budeo.net

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Portal internetowy www.budeo.net działający pod adresem ul. Boya Żeleńskiego 6a jest własnością Instalbud - Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 6a , NIP: 8133381382, z nr REGON: 180007809

§ 2

Wszelkie elementy graficzne i znaki towarowe, prezentowane na stronach portalu internetowego są prawnie chronione.

§ 3

1. Niniejszy Regulamin, określa zasady korzystania z Portalu, a w szczególności

 • - rodzaje i zakres oferowanych usług
 • - wymagania techniczne niezbędne do użytkowania portalu
 • - treści i działania niedozwolone
 • - tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Portal składa się z części ogólnodostępnej, widocznej dla Użytkowników, części limitowanej, widocznej tylko dla zalogowanych Klientów.

3. Regulamin portalu www.budeo.net został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawne, a w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownicy portalu zobowiązują się do przestrzegania zapisów regulaminu oraz poszanowania zasad współżycia społecznego.

4. Warunkiem rejestracji na portalu www.budeo.net jest zaakceptowanie w postaci elektronicznej postanowień niniejszego regulaminu. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin jednocześnie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych stosownie do wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo do dostępu do tych danych, a także ich uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania etc.

5. Zgodnie z § 4 art. 384. Kodeksu Cywilnego Usługodawca udostępnia rejestrującemu się na portalu Użytkownikowi elektroniczną wersję Regulaminu w celu zapisania, przechowywania lub odtwarzania niniejszego Regulaminu.

§ 4

Definicje pojęć

1. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny pod adresem: www.budeo.net/informacje/regulamin

2. Portal – zbiór stron www umieszczonych pod wspólnym adresem domenowym: www.budeo.net połączonych ze sobą hiperłączami.

3. www.budeo.net - poświęcony budownictwu portal internetowy, którego właścicielem jest Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o., posiadający bazę adresową klientów i firm z branży budowlanej.

4. Użytkownik - każda osoba prawna lub fizyczna oraz jednostka organizacyjna, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu.

3. Klient - każda osoba prawna lub fizyczna oraz jednostka organizacyjna zarejestrowana w portalu zgodnie z Regulaminem Portalu.

5. Administrator - podmiot wyznaczony przez Właściciela Portalu zajmujący się nadzorowaniem funkcjonowania całego Portalu od strony technicznej i informatycznej oraz odpowiedzialny za kontakt z Klientem za pomocą formularza kontaktowego.

6 .Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Portal.

7. Właściciel - Instalbud - Rzeszów Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie ul. Boya Żeleńskiego 6a,

8. Usługodawca - Instalbud - Rzeszów Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie ul. Boya Żeleńskiego 6a NIP: 8133381382, REGON: 180007809 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225506.

9. Zarządzający - podmiot wyznaczony przez Właściciela, odpowiedzialny za zarządzanie Portalem.

10. Cennik – zestawienie cen netto usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, dostępne są w zakładkach „Reklama” i „Promocja” na stronie głównej portalu.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

§ 5

Klient portalu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych prowadzącego Portal zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. Dane te przechowywane są wyłącznie w celu obsługi ofert oraz prowadzenia akcji marketingowych, promocyjnych i reklamowych dla Klientów portalu, z zachowaniem przepisów w/w ustawy.

§ 6

Aktywacja konta przez Klienta i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza zgodę na otrzymywanie informacji pochodzących Instalbud - Rzeszów Sp. z o.o., dotyczących obsługi konta Klienta.

§ 7

Każdy Klient ma prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych portalu. By uzyskać dostęp do własnych danych osobowych wprowadzono procedurę weryfikującą tożsamość użytkownika polegającą na podaniu hasła oraz identyfikatora.

§ 8

1. Użytkownik, który dokonuje Rejestracji podając dane osobowe na stronach Portalu oświadcza, że:

 • a. są one zgodne z prawdą i podaje je dobrowolnie,
 • b. wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
 • c. został poinformowany o przysługującym mu prawach wynikających z niniejszego Regulaminu,
 • d. wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych przez Zarządzającego w celu prawidłowego świadczenia usług w Portalu w sposób opisany w Regulaminie, w tym w celach operacyjnych i statystycznych związanych z funkcjonowaniem Konta i uczestnictwem Użytkownika w Portalu,
 • e. wyraża zgodę na wysyłanie przez Zarządzającego na podany przez Użytkownika przy Rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Zarządzającego, Właściciela lub jego kontrahentów,
 • f.. ma ukończone 18 lat albo jako osoba niepełnoletnia otrzymał zgodę przedstawiciela ustawowego na podawanie danych osobowych go dotyczących.

§ 9

1. Celem zbierania danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Portalu i wypełniania jego funkcji.

2. Wypełnianie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika w związku z Rejestracją na Portalu, a także proces logowania się są dobrowolne i odbywają się przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane rejestracyjne oraz do ich poprawienia lub usunięcia.

4. Portal może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych oferowanych usług, dzieląc się nimi z innymi podmiotami.

§ 10

Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez Usługodawcę/Właściciela/Zarządzającego.

§ 11

1. Usługodawca wymaga od Użytkownika podania w formularzu rejestracyjnym obowiązkowych danych identyfikacyjnych:

 • a) W przypadku osoby prywatnej są to:
  • - Imię i nazwisko
  • - Adres email
  • - Hasło
  • - Powtórzenie hasła
 • b) W przypadku firm są to:
  • - Nazwa firmy
  • - Adres siedziby
  • - Adres email
  • - Hasło
  • - Powtórzenie hasła
 • c) Użytkownik może podać w formularzu również nieobowiązkowe takie jak:
  • - numer komunikatora (np. Gadu-Gadu, Skype)
  • - Opis działalności
  • - Odnośnik do strony internetowej użytkownika
  • - Inne informacje

5. Na koncie Użytkownika wyświetlane są informacje podane w formularzu jako obowiązkowe. Za zgodą użytkownika mogą być podane do wiadomości publicznej również dane nieobowiązkowe.

6. Treści, które zamieszczał Użytkownik na Forum Dyskusyjnym oraz inne wiadomości publikowane na ogólnodostępnych stronach portalu będą widoczne zarówno dla Użytkowników, jak i odwiedzających portal, chyba że upłynie czas ich publikacji. Prywatne wiadomości będą widoczne jedynie dla Użytkowników, do których będą one wysyłane.

7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich modyfikowania. Wraz z rezygnacją przez Użytkownika z usług oferowanych przez Usługodawcę i likwidacją jego konta dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych, z wyłączeniem danych Użytkownika:

 • a) Który naruszył regulamin i Usługodawca będzie zmuszony zablokować ponowny jego dostęp do portalu,
 • b) Który nie uregulował wszelkich należności w stosunku do Usługodawcy i jego dane są niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi.

8. Usługodawca będzie również archiwizować skierowaną do niego pocztę elektroniczną w celu wyjaśnienia okoliczności, ustalenia odpowiedzialności lub w celach dowodowych.

9. Informacje zawarte w adresach IP Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celach technicznych oraz do analizy i diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem portalu.

10. Usługodawca może również wykorzystać dane dotyczące adresów IP do gromadzenia danych demograficznych oraz tworzenia zestawień statystycznych.

11. Usługodawca wykorzystuje pliki Cookies, pozwalające na dostosowanie dostarczanych treści i usług do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Pliki Cookies mogą służyć także do opracowania przez Usługodawcę statystyk korzystania z portalu. Wyłączenie w przeglądarce opcji Cookies nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, może jednak spowodować utrudnienia.

RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 12

1. Portal świadczy następujące usługi w ramach swej działalności:

 • a./ Usługi reklamowe - portal zapewnia reklamę swoim Klientom na własnych stronach internetowych stwarzając możliwość kontaktu Użytkownik - Klient.
 • b./ Usługi informacyjne - udostępnienie treści na indywidualne żądanie użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o odpowiednim adresie URL) - dotyczy wszystkich stron portalu.
 • c./ Usługi wyszukiwawcze - umożliwienie Użytkownikom korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach portalu www.budeo.net i jego stronach internetowych.

2. Dodatkowo w ramach współpracy z innymi partnerami portal udostępnia Użytkownikom inne serwisy, w których Użytkownicy mogą korzystać z usług świadczonych przez tych partnerów. Podczas korzystania z serwisów partnerskich Użytkowników obowiązują zasady i regulamin obowiązujące w ramach poszczególnych serwisów.

ZASADY DZIAŁANIA PORTALU

§ 13

Postanowienia ogólne

1. Klientami portalu mogą być osoby prawne lub fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające podmiotowość prawną.

2. Przedmiotem transakcji między Usługodawcą a Klientem są usługi określone w § 6

3. Zawartość portalu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.

4. Aktywacja konta odbywa się po podpisaniu umowy, zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Portalu.

5 . Wszystkie pola formularza rejestracyjnego muszą zostać uzupełnione odpowiednimi danymi Klienta. .

§ 14

Warunki Techniczne

1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Usługodawcę:

   
 • - komputer podłączony do sieci Internet
 • - przeglądarka Internet Explorer 7.0 i wyżej, Firefox 2.0 i wyżej, Opera 9.0 i wyżej, Google Chrome
 • - włączenie obsługi tzw. "cookies"

2. Do właściwego funkcjonowania niektórych podstron portalu konieczne może być również:

 • - włączenie w przeglądarce protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL,
 • - zainstalowanie lub uruchomienie programu umożliwiającego odtwarzanie materiałów audiowizualnych.
 • - zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 9 lub nowszej.

§ 15

Rejestracja Użytkownika

1. Rejestracja Użytkownika jest całkowicie dobrowolna, bezpłatna i jest możliwa wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

2. Rejestracja użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy uzupełnić podstawowe dane identyfikacyjne oraz podać adres email.

3. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym Użytkownik potwierdza ich zgodność ze stanem faktycznym oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny jest zobowiązany do podania aktywnego adresu email.

5. Użytkownik wraz z wysłaniem wypełnionego formularza rejestracyjnego aktywuje konto Użytkownika.

§ 16

Konto Użytkownika

1. Użytkownik wraz z pomyślnym zakończeniem procesu rejestracji otrzymuje dostęp do Konta Użytkownika, pozwalający na spersonalizowany dostęp do usług i treści udostępnianych na portalu.

2. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych swojego konta osobom trzecim.

3. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego modyfikowania zawartości swojego konta.

4. W szczególnych przypadkach niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie.

§ 17

Zamieszczenie galerii, zdjęć, relacji, komentarzy

1. Warunkiem zamieszczenia zdjęć, relacji, komentarzy w Portalu jest skuteczne wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego Profilu Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie zdjęć, relacji, komentarzy przez Klientów i Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownik ma prawo do zamieszczania galerii, zdjęć, relacji, komentarzy zgodnie z Regulaminem, przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:

 • a) Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów zamieszczonych przez niego w Portalu, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują Użytkownikowi prawa do korzystania z tych Materiałów (licencja), obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line,
 • b) Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
 • c) Użytkownik akceptuje fakt, że za zamieszczenie Materiałów nie przysługuje mu wynagrodzenie.

4. Zastrzeżenia dodatkowe:

 • a) Portal może określić warunki techniczne zamieszczania Materiałów, w szczególności liczbę zdjęć, format itp.
 • b) Nie jest dozwolone zamieszczanie wypowiedzi w Portalu i na forum, zdjęć, komentarzy, które:
  • • zawierają dane osobowe i teleadresowe,
  • • są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej,
  • • zawierają treści uznawane jako SPAM, nie będące tematycznie związane z Portalem lub konkretnym działem Portalu i stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,
  • • stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,
  • • naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne),
  • • uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z Portalu przez innych Użytkowników.
 • c) Nicki (loginy), emblematy (avatary) oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi) użytkowników nie mogą mieć charakteru komercyjnego; reklamowe, związane z działalnością gospodarczą są niedozwolone i będą usuwane.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 18

1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania usług i innych funkcjonalności Portalu zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a w szczególności do:

 • a. nie używania w ramach dodawania jakiejkolwiek treści wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem,
 • b. nie dodawania treści niezgodnych z prawdą,
 • c. nie dodawania treści, zdjęć, filmów i wszelkiego rodzaju innych elementów, do których nie posiada praw autorskich bądź majątkowych lub też nie zgodnie z licencją określającą sposób ich wykorzystywania,
 • d. nie powielania tej samej treści,
 • e. nie dodawania treści o charakterze erotycznym lub z innych względów nie przeznaczonych dla osób poniżej 18 roku życia,
 • f. działania w sposób nienaruszający prawa innych Użytkowników,
 • g. nie podejmowania działań powodujących destabilizację Portalu lub narażających Użytkowników i Klientów na szkody, takich jak: odczytywanie haseł, umieszczanie plików wykonywalnych, wykradanie informacji z bazy Portalu, spamowanie itp.
 • h. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian w Regulaminie dostępnego na stronach Portalu,
 • i. nie obciążania serwera poprzez nadmierne generowanie ruchu na Koncie,
 • j. aktualizowania wszelkich danych związanych z Kontem, w szczególności danych osobowych, które uległy zmianie,
 • k. ochrony identyfikatora (login) oraz hasła.

2. Użytkownik ma prawo:

 • a. zrezygnować z korzystania z Konta poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres budeo@budeo.net w tytule emaila należy wpisać "Rezygnacja z konta w portalu budeo.net", żądania usunięcia Konta,
 • b. do wglądu w swoje dane rejestracyjne oraz do ich poprawienia lub usunięcia.
 • c. do dostępu do oferowanych przez Portal usług, w ramach wykupionego poziomu abonamentu / pakietu.

6. Usługodawca/Zarządzający/Właściciel ma prawo do:

 • a. okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia,
 • b. dowolnego opracowywania, modyfikacji, skracania, redagowania wszelkich treści, materiałów i danych wytworzonych przez Użytkownika, jeżeli Zarządzający uzna to za celowe,
 • c. usuwania wszelkich treści i danych wytworzonych przez Użytkownika wraz z możliwością skasowania lub zablokowania jego Konta, jeżeli Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, polskiego prawa, powiela treści / dane, podaje nieautentyczne treści / dane lub jeżeli Zarządzający uzna to za zasadne,
 • d. wykorzystywania danych osobowych Użytkownika w celu wysyłania powiadomień, ponagleń, przypomnień, ostrzeżeń, informacji o zmianach w działaniu Portalu i Regulaminie, nowych możliwościach Portalu, sprawach technicznych związanych z obsługą Konta i kształtowaniem treści oraz innych informacji pozwalających na prawidłowe świadczenie usług w Portalu oraz jego rozwój,
 • e. wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich Użytkowników w celach marketingowo – reklamowych,
 • f. wprowadzania zmian w Regulaminie,
 • g. dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu,
 • h. usunięcia wszelkich danych zgromadzonych w bazie,
 • i. zaprzestania działalności,
 • j. przeniesienia praw do Portalu,
 • k. oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem.

7. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Zarządzającego ani Właściciela.

8. Zarządzający dołoży wszelkich możliwych starań, aby:

 • a. Portal zawierał tylko prawdziwe dane i informacje,
 • b. pozbawiony był wad i działał w sposób ciągły,
 • c. stale uzupełniać i pogłębiać zawartość Portalu.

§ 19

1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mają obowiązek stosowania się do postanowień regulaminu.

2. Użytkownik korzysta z portalu na swoją odpowiedzialność.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania i poprawiania.

4. Każdy użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług oferowanych przez portal. Przez rezygnację rozumiane jest wysłanie do Usługodawcy oświadczenia zgodnie z procedurą określoną w §. 15 niniejszego regulaminu.

5. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań na szkodę Usługodawcy, w szczególności mogących mieć negatywny wpływ na wizerunek portalu lub dobre imię Usługodawcy.

6. Usługodawca może zablokować Konto Użytkownika, który używa programu utrudniającego lub uniemożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie portalu.

§ 20

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • a)Stosowania przerw w świadczeniu oferowanych usług, w szczególności związanych z wprowadzaniem zmian na portalu, czynnościami konserwacyjnymi, wymianą sprzętu oraz wskutek działań siły wyższej (wojna, strajk, powodzie, pożary etc.).
 • b)Zlikwidowania niektórych funkcji dostępnych na portalu, wstrzymania lub całkowitego zaprzestania świadczonych usług.
 • c) Zablokowania, usunięcia ogłoszeń lub treści zamieszczanych przez Użytkownika, jak również zamknięcia Konta użytkownika w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,
 • d ) skracania tekstów i wypowiedzi, zmniejszania lub powiększania zdjęć i materiałów w celu ich dostosowania do wymogów portalu.
 

§ 21

Zasady mailingu

Informacja handlowa serwisu www.budeo.net zostaje wysłana wyłącznie po wyrażeniu zgody właściciela adresu mailowego, na który wcześniej zostało wysłane zapytanie o zgodę

§ 22

Prawa autorskie

1. Portal oferując Użytkownikom szeroki zakres dostępu do informacji zwraca uwagę na konieczność respektowania i przestrzegania własności intelektualnej. Serwis informuje, że zawiera dokumenty i inne oryginalne materiały chronione prawem autorskim, a przyjęty w nim wygląd, szata graficzna, jak również wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Również wśród udostępnionych przez Portal informacji znajdują się dokumenty chronione prawami autorskimi Klientów serwisu eBuduj.net. Klient wyraża zgodę na zamieszczanie przez Portal na swoich stronach internetowych wszelkich dokumentów podlegających ochronie praw autorskich stanowiących własność Klienta Portalu.

2. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści chronionych prawami autorskimi wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści zamieszczonych w Portalu do celów komercyjnych jest zabronione i wymaga zgody właściciela Portalu lub innego podmiotu uprawnionego. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższym zastrzeżeniem, jak i niniejszym dokumentem.

3. Klient, Użytkownik umieszczając na portalu materiały, oświadcza, że jest ich autorem i nie narusza tym samym praw autorskich ani innych praw osób trzecich, zatem jest w pełni odpowiedzialny za przedmiotowe naruszenia.

4. W przypadku wystąpienia do Usługodawcy osoby trzeciej z roszczeniami dotyczącymi zamieszczonych materiałów, Użytkownik/Klient zamieszczający tenże materiał ponosi odpowiedzialność prawną, zaś Usługodawca jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności.

5. Usługodawca oświadcza, że stosowane na portalu aplikacje, rozwiązania nawigacyjne, elementy graficzne, układ prezentowanych treści, materiały audio i wideo, teksty, logotypy, opracowania stanowią własność portalu i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych producentów, usługodawców lub dystrybutorów.

6. Wszelkie modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie w/w materiałów jest niedopuszczalne, z wyjątkiem uzyskania zgody lub upoważnienia przez uprawniony podmiot.

§ 23

Użytkownicy udostępniający wszelkie materiały za pośrednictwem Portalu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Usługodawca/Właściciel/Zarządzający ma prawo do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania. Użytkownicy zamieszczający na stronach internetowych Portalu wszelkie materiały równocześnie oświadczają, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich i innych podmiotów.

§ 24

Rezygnacja z usług

 

1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług Usługodawcy i wyrejestrowania z portalu.

2. Rezygnacja z usług jest równoznaczna z likwidacją Konta Użytkownika i usunięciem danych osobowych Użytkownika z bazy danych.

3. Rezygnacja przez Użytkownika z korzystania z portalu nie powoduje usunięcia wiadomości, które umieszczał Użytkownik na Forum, ani jego ogłoszeń zamieszczonych na Giełdzie Zleceń, chyba że upłynie czas ich publikacji lub Użytkownik zażąda ich usunięcia.

4. Wyrejestrowanie Użytkownika nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę oświadczenia o rezygnacji, złożonej w formie elektronicznej lub pisemnej. Rezygnacja może nastąpić bez podania przyczyn.

PŁATNOŚCI

§ 25

Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami NETTO (nie zawierają podatku VAT).

§ 26

Przyjmowane formy płatności to:

 • płatność przelewem
 • płatność gotówką

§ 27

1. Usługi odpłatne, dostępne na Portalu wymieniane są w bieżącym Cenniku.

2. Tytułem świadczenia usług o których mowa w punkcie 1, Użytkownik wnosi opłaty w wysokości wskazanej w Cenniku publikowanym na Portalu, o ile inne warunki nie zostały uzgodnione z Zarządzającym w formie odrębnego porozumienia.

3. Zarządzający może wprowadzać dowolne rabaty, zniżki i upusty oraz promocyjnie znosić część lub całość opłat na czas oznaczony. Modyfikacje te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.

4. Opłaty za usługi świadczone poprzez Portal mogą być wnoszone przez Użytkowników w następujący sposób:

 • a. przelewem lub wpłatą gotówkową bezpośrednio na konto: 41 1140 1225 0000 5295 1900 1001 BRE BANK,

5. Usługi świadczone poprzez Portal aktywowane są po wniesieniu całkowitej opłaty przez Użytkownika.

6. Jeśli w ciągu 7 dni zamówiona usługa nie zostanie opłacona, zamówienie uważa się za anulowane.

7. Zamówienia, których kwota nie będzie odpowiadała kwocie dokonanej wpłaty będą anulowane, a pieniądze zostaną zwrócone na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy w ciągu 30 dni od przyjęcia zgłoszenia od Użytkownika. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu bankowego oraz koszty prowizji pobranych przez Zarządzającego podczas dokonywania wpłaty.

8. Po zamówieniu usługi, w ciągu 7 dni, Zarządzający wystawi Użytkownikowi fakturę proforma, tytułem świadczonej usługi, wysyłaną na adres mailowy podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

9. Po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Użytkownika otrzyma on drogą elektroniczną (e-mail) właściwą fakturę VAT.

10. Na wniosek Użytkownika, w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty zostanie wystawiona faktura papierowa, wysyłana na adres Użytkownika podany podczas Rejestracji.

11. Portal poinformuje Użytkownika, że zbliża się termin wygaśnięcia ważności wykupionych przez niego usług oraz o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej / wykupieniu kolejnego pakietu.

12. Termin płatności w przypadku woli przedłużenia usługi podany zostanie na nowej fakturze proforma wysłanej do Użytkownika drogą mailową.

13. W przypadku braku płatności w terminie zastrzeżonym w punkcie 14, Portal będzie uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO

§ 28

Właściciel/Usługodawca/Zarządzający ponoszą odpowiedzialność za wykonanie usług w ramach działalności portalu na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem poniższych przepisów.

§ 29

1. Właściciel/Usługodawca/Zarządzający nie ponoszą odpowiedzialności za:

 • a. sposób, w jaki Użytkownicy i Klienci korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
 • b. jakiekolwiek szkody Użytkownika/Klienta, wynikające z nieprawidłowego lub nieświadomego korzystania z Portalu,
 • c. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, nie zależnie od przyczyny, która to spowodowała,
 • d. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
 • e. skutki wykorzystania pobranych z Portalu informacji i plików,
 • f. szkody powstałe w wyniku usterek, przerw lub niestabilnego działania Portalu,
 • g. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
 • h. treść zleceń i ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych.
 • i. treść i wartość merytoryczną prezentowanych przez Użytkowników materiałów, opisów, ogłoszeń i wypowiedzi.
 • j. transakcje przeprowadzone z innymi Użytkownikami portalu, ani za skutki wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu.
 • k. utratę przez Użytkownika danych w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
 • l. brak dostępu do portalu wynikający z przerw technicznych, awarii, opóźnień, wszelkich nieprawidłowości w świadczeniu usług przez dostawców internetowych.
 • m. podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych i wprowadzenia w błąd innych Użytkowników.
 • n. skutki udostępnienia swoich danych identyfikacyjnych umożliwiających dostęp do Konta Użytkownika innym osobom.

TREŚCI I DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

§ 30

1. Niedozwolone jest umieszczanie na forum, w profilu użytkownika oraz wszelkich aplikacjach, następujących treści:

 • a)naruszających dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego,
 • b)wulgarnych,
 • c)treści erotycznych,
 • d)nawołujących lub ukazujących przemoc,
 • e)wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej i innej,
 • f)propagujących alkohol, używki i nielegalne substancje,
 • g)niemerytorycznych, niezwiązanych tematycznie z portalem lub zamieszczanych wielokrotnie identycznych wiadomości,
 • h)zamieszczania informacji mających charakter reklamowy lub promocyjny w działach do tego nieprzeznaczonych ( np. Forum dyskusyjne),
 • i)utrudniających korzystanie z portalu innym Użytkownikom,
 • j)pobierania, kopiowania i wykorzystywania w jakimkolwiek celu części lub całości bazy danych portalu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez podawania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń, przy czym zmiana będzie obowiązywać od momentu zamieszczenia jej na stronie portalu internetowego. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zamiany na stronie portalu Klient może wypowiedzieć umowę o korzystanie z usług portalu.

§ 32

Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z tytułu interpretacji niniejszego regulaminu jak i realizacji transakcji oraz zawartej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.